“Tiên phong trong các phương pháp CSSK chủ động và Điều trị bệnh không dùng thuốc đem đến sự cân bằng Thân, Tâm và chất lượng cuộc sống tốt hơn cho cộng đồng”